İlişkilerinde flört şiddetini yaşamış bireylerin, bu ilişkileri sonlandır(a)mamalarının en başlıca nedenlerinden biri, yaşadıklarının flört şiddeti olduğunu bilmemeleridir. Bu bilgilenme ve farkındalık odaklı atölye, psikolojik danışma alanında çalışanların (psikolojik danışman adayları, psikolojik danışanlar ve psikolojik danışman eğitimcileri gibi) hem kişisel (kendi ilişkilerini gözden geçirmek, flört şiddeti yaşayan bir kişiye destek olmak –öğrenci, arkadaş vb.-) hem de mesleki yaşamlarına (flört şiddeti yaşayan kişilerle çalışmak) katkı sunması amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, bu atölyenin amacı, psikolojik danışmanlık alanında çalışan kişilerin, fiziksel, cinsel, psikolojik flört şiddeti, rıza/onay, ısrarlı takip gibi kavramlar, şiddet içeren ilişkinin özellikleri, flört şiddetinin fail ve mağdur (!) üzerindeki etkileri gibi konularda bilgi edinmelerini ve farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu çalıştay kapsamında yukarıda belirtilen kavramlar ve konular hakkında önce bir bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme sonrasında, belirtilen kavramlar ve konular etkinlikler aracılığı ile (küçük grup tartışması, role playing gibi) tartışılacaktır.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 20

Psikolojik danışman adaylarının, psikolojik danışanların ve psikolojik danışman eğitimcilerinin farklı cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri hakkında bilgi edinmeleri, duyarlı ve ayrımcı olmayan bir bakış açısı geliştirmeleri, LGBTİlerin psikolojik danışma hizmetlerinde ve eğitimde ayrımcılığa maruz kalmamaları ve psikolojik danışma hizmetlerinden ve eğitimden eşit ölçüde yararlanmaları açısından önemlidir. Bu doğrultuda, bu çalıştayın amacı, psikolojik danışman adaylarının, psikolojik danışanların ve psikolojik danışman eğitimcilerinin farklı cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve farklı cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliklerine yönelik farkındalıklarını arttırmaktır. Bu çalıştay kapsamında cinsiyet, cinsiyet rolü, cinsel kimlik, cinsel yönelim, interseks gibi kavramlar hakkında önce kısa bir bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme sonrasında, LGBTİ’ye yönelik mitler çeşitli etkinlikler aracılığı ile (küçük grup tartışması, role playing gibi) sorgulanacaktır.

Süre: 2 saat

Kontenjan:15

VAM Modelinin açıklanması.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 20-50

Bağlanma, kayıp ve yas yaşantısı
Kubler-Ross yas aşamaları
Worden Yas Görevleri Modeli
Yas Danışmanlığı
Yas Danışmanlığında kullanılan temel teknikler
Yas Danışmanlığı ilke ve yöntemleri
Çocuklarda yas süreci

Süre: 90-120 dakika

Kontenjan: 12-16

Çatışma çözme hakkında kısaca kuramsal bilgi verildikten sonra katılımcılara uygulamalı olarak çatışma çözme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Süre: 90 dakika

Kontenjan: 30

Bu çalıştayın amacı çocuklukta ve ergenlikte cinsel gelişim alanında yaşanan değişimleri değerlendirerek; çocukların cinsel istismar mağduru olmalarını; ergenlerin ise cinsel taciz mağduru olmalarını önlemek amacıyla PDR uygulamalarının örneklerini paylaşmaktadır. Ayrıca yapılacak önleme çalışmalarına ilişkin bir modül taslağı da paylaşılacak ve etkinlik örnekleri de sunulacaktır.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 15

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) üçüncü nesil terapi yaklaşımlarından biri olarak kabul edilir. Kabul ve Kararlılık Terapisi yaklaşımı, kabul etmeyi ve kararlı olmayı, bilinçli farkındalık ve davranış değişikliği süreçlerini araç olarak kullanarak, psikolojik esnekliğe ulaşmaya çalışan bir yaklaşımdır (Hayes & Lillis, 2012). Bu bağlamda bu çalıştayda öncelikle katılımcılar, KKT’ nin ne olduğu, felsefi temelleri hakkında bilgilenecek ve sonrasında KKT’ nin temel varsayımlarını yaşantısal olarak metaforlar aracılığıyla deneyimleyeceklerdir.

Süre: 90 dakika

Kontenjan: 20-50

Bu Çalıştayda bireyle psikolojik danışmada en çok zorlanılan danışanla sözlü ve sözsüz iletişimin ilk kurulduğu aşama ile ilgili alıştırma çalışmalarına yer verilecektir. Çalıştayda aynı zamanda yapılama, yakından ilgilenme, asgari düzeyde teşvik ve konuşmaya açık davet gibi temel terapötik iletişim becerileri ile ilgili alıştırmalara yer verilecektir.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 15

Bu çalıştayda evlilik ve çift danışmasında eşlerin cinsel yaşamları hakkında konuşabilmeleri ve cinsel yaşamı geliştirebilmelerine yönelik yapılabilecek çalışmalar ve alıştırmalar anlatılacaktır. Ele alınacak konu başlıkları şunlardır:
Cinsel öykü alma
Cinsel hayatı ve cinsel doyumu değerlendirme
Cinsellikle ilgili yanlış inançlar
Cinsel ilişkinin aşamaları ve cinsel ilişki pozisyonları
Çiftlerin cinsellik hakkında konuşmalarını sağlama
Cinsel ilişkide hoşlanıp hoşlanmadıkları aktiviteleri belirleme
Cinsel hayatı geliştirme yolları

Süre: 2 saat

Kontenjan: 30

1-sihirli kule oyunu: özellikle okul uyum dönemleri ve sınav hazırlık dönemleri başta olmak üzere öğrencilerle sohbet edebilecek, onların takım olabilme-liderlik becerilerinin ön plana çıkartılmasına yardımcı olan materyali olan bir oyundur. Aynı anda 24 kişiyle oynanabilir.
Kazanım alanları:
el-göz koordinasyonunu sağlama-konsantrasyon-dikkat-sabır-liderlik becerisi-azim
2-sen olsaydın ne yapardın? Kutu oyunu
8-14 yaş arası çocukların istismara maruz kalması durumunda hangi davranışları sergileyeceğinin öğretilmesi, akran zorbalığıyla mücadele etme konusunda bilgilendirilmesi, oyun oynarken çocuk hakları konusunda farkındalık düzeyinin artırılması, sosyal medya-okul-sokak-aile ve arkadaş ortamında karşılaşabileceği olumsuz durumlarla mücadele edebilmesi için hazırlanmış bir kutu oyunudur. Kişilik ve davranış geliştirme genel hedefi olan bir oyundur.
Bu iki oyun çalıştay aracılığıyla psikolojik danışman arkadaşların rehberlik servisini daha aktif kullanmaları konusunda yardımcı olacaktır.

Süre: 1 saat

Kontenjan: 24

İlişkilerinde flört şiddetini yaşamış bireylerin, bu ilişkileri sonlandır(a)mamalarının en başlıca nedenlerinden biri, yaşadıklarının flört şiddeti olduğunu bilmemeleridir. Bu bilgilenme ve farkındalık odaklı atölye, psikolojik danışma alanında çalışanların (psikolojik danışman adayları, psikolojik danışanlar ve psikolojik danışman eğitimcileri gibi) hem kişisel (kendi ilişkilerini gözden geçirmek, flört şiddeti yaşayan bir kişiye destek olmak –öğrenci, arkadaş vb.-) hem de mesleki yaşamlarına (flört şiddeti yaşayan kişilerle çalışmak) katkı sunması amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, bu atölyenin amacı, psikolojik danışmanlık alanında çalışan kişilerin, fiziksel, cinsel, psikolojik flört şiddeti, rıza/onay, ısrarlı takip gibi kavramlar, şiddet içeren ilişkinin özellikleri, flört şiddetinin fail ve mağdur (!) üzerindeki etkileri gibi konularda bilgi edinmelerini ve farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu çalıştay kapsamında yukarıda belirtilen kavramlar ve konular hakkında önce bir bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme sonrasında, belirtilen kavramlar ve konular etkinlikler aracılığı ile (küçük grup tartışması, role playing gibi) tartışılacaktır.

Süre: 2-3 saat

Kontenjan: 12-20

Psikodrama, içsel süreçlerin değerlendirme ve müdahalesi için değerli araçlar sunan teröpatik bir eylem sürecidir. Güncel teröpatik oluşumlardan biri olan Mindfulness ise şimdiki ana bilinçli ve yargısız olarak odaklanmak, sakinlikle bütünleşmiş varoluşa ulaşmaktır. Bu çalıştayda, mindfulness temelli psikodrama uygulamaları yoluyla yaşantılara yeniden bakış sağlanacaktır. Sessizce imgelenen içsel süreçler psikodrama oyunlarıyla eyleme dönüşecektir.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 15

Ruhsal Travma Kavramı
-Ruhsal Travma ve Etkileri
-Ruhsal Travmada Yaklaşım İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar
-Ruhsal Travma Sonrası Erken Müdahale Yöntemleri
-Ruhsal Travmada Görüşme Teknikleri
-Travma Odaklı Psikoterapiler
-Psikolojik Tedavi Formülasyonu
-Ruhsal Travmada Tedavi Yaklaşımları
-Örnek Role Play Çalışması

Süre: 3 saat

Kontenjan: 25

Aile ve evlilik alanında psikolojik danışma kuram ve uygulamaları konusunda geniş bir literatür ve uygulama alanı mevcuttur. Gerek evliliğe hazırlık gerekse evlilik ilişkisini sürdürme aşamalarına yönelik çeşitli kuramsal açıklama ve müdahale yöntemleri hakkında çalışmalara rastlanmaktadır. Bazı evlilikler eşler ölene kadar devam etmekte, bazı evliliklerde ise eşlerden en az biri boşanmayı bir alternatif olarak görebilmektedir. Boşanma da aile yaşantısında bir geçiş aşaması olarak karşımıza çıkabilmektedir. Evlilik gibi boşanma da bireyin yaşamında önemli bir geçiştir. Boşanma psikolojik danışmanları, bu süreçten geçişte değerli müdahale ve destek sağlayabilmektedir. Boşanma danışmanlığı, boşanma sonrası tatmin edici yeni bir yaşamı kurmakta, boşanmanın olumsuz etkilerini en aza indirmekte, evliliğin sonlanmasına yönelik sağlıklı bir anlayış geliştirmekte boşanmakta olanlara yardım etmektedir. Boşanma sürecinin sağlıklı ele alınmasına yönelik çalışmalar boşanmanın yol açabileceği olumsuz etkiler açısından önleyici olacaktır. Eğer boşanma önlenemez bir sonuç ise, boşanma öncesi ve boşanma sonrası psikolojik danışmanlık stratejileri bu zor süreçte yardımcı olabilmektedir. Boşanma psikolojik danışmanlığı eski eşler arasındaki ilişkinin yeniden yapılandırılmasını ifade eden yeni bir terapötik kavramdır. Bilişsel davranışçı stratejiler, psiko-eğitsel programlar, karar terapileri gibi çeşitli model ve yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Boşanma öncesi ve boşanma sonrası psikolojik danışmanlıkta kullanılabilecek bu model ve yaklaşımların önerdiği müdahaleler gözden geçirilecektir.

Süre: 3 saat

Kontenjan: 15

Bu çalıştay, katılımcı uzmanların vakalarına ilişkin sistemik temelli süpervizyon almalarına yöneliktir.
Vaka süpervizyonu sürecinde aşağıda yer alan konularla ilgili çalışılacaktır:
* Vakalara yönelik ne tür sorular olabileceği,
*Ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu,
*Bu hedeflere ulaşılmak için neler yapılabileceği.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 20

Çalıştayın içeriğinde katılımcılara öncelikle dünyada ve Türkiye’de çocukluk dönemi cinsel istismarının sıklığı, türleri, belirtileri ve sonuçları gibi genel bilgiler sunulacaktır. Ardından cinsel istismar mağduriyetlerinde kullanılan Cornerhouse Adli Görüşme Protokolü (RATAC) tanıtılıp, bu görüşme tekniği örnek uygulama ile gösterilecektir. Son olarak, özellikle bilirkişilik yapan veya Adalet Bakanlığı’nda çalışan uzmanların yararlanabileceği ifade güvenilirliğini değerlendirmede kullanılan yöntemler ve bilgiler sunulacaktır.

Süre: 150 dakika

Kontenjan: 30

Ergenlik, stres faktörlerinin en yoğun yaşandığı gelişim evrelerinden biridir. Ergenlik döneminde, kimi zaman gelişimsel krizler travmatik krize dönüşebilir; kimi zaman da ergenler travmatik krizlerle karşılaşabilirler. Günümüzde 400’den fazla psikolojik danışma ve rehberlik kuramı bulunmakta ve bu kuramların uygulayıcıları ergen sorunlarıyla çalışmaktadır. Bu çalıştayda, Leopold Bellak tarafından geliştirilen dinamik yönelimli kısa-yoğun-acil psikolojik danışma uygulamasının, ergenlerin yaşadığı travmatik sorunların çözümünde kullanılması adım adım betimlenecektir. ‘Psikolojik danışma sürecine danışan sorununu nasıl getirir?’, ‘Danışan sorunu nasıl formüle edilir?’, ‘Sorunlu davranış ve düşüncelere yol açan kaynak nasıl sorgulanır?’, ‘Dinamik yönelimli psikolojik danışmada danışan-psikolojik danışman ilişkisi nasıldır?’, ‘Bu süreçte neler yaşanır?’, ‘Model, danışanın uyum düzeyini arttırmada etkili midir?’, ‘Danışan uygulamaya dair neler düşünmektedir?’ sorularının yanıtları atölye boyunca aktarılarak; liselerde çalışan okul psikolojik danışmanları, psikolojik danışma ve rehberlik programı lisans ve lisansüstü öğrencileri ve diğer psikolojik yardım hizmeti sunan meslek elemanları için (Sosyal Hizmetler, psikiyatri, psikoloji vb.) tüm danışma sürecini içeren uygulanabilir bir model sunulacaktır.

Süre: 150 dakika

Kontenjan: 15-30

Bu çalıştayda katılımcıların hem kendi yaşamlarına ilişkin farkındalık kazanmaları hem de sistemik terapi temelli aile dizilimi yönteminin uygulanışını deneyimleri amaçlanmıştır. Çalıştayda örnek bir aile dizilimi yapılacaktır.

Süre: 2 saat

Kontenjan: 20